Psykoterapi

Att mötas, sträcka ut en hand

Någon att tala med?

Det kan ibland vara skönt och bra att få samtala med någon utanför familjen, samtala med någon som man inte har känslomässiga band till.

Då kan en psykoterapeutisk kontakt vara ett alternativ för dig!

Det personliga mötet är grunden för psykoterapi och samtalen ska präglas av ödmjukhet, tillgänglighet och ärlighet.

Jag strävar efter att skapa en så trygg plats som möjligt så att det ger möjlighet till öppna, förtroendefulla samtal.

Att dela tankar, känslor är värdefullt

Anledningar att söka psykoterapi kan vara flera;

  • Relationsproblem
  • Krissituationer såsom olika former av livskriser, traumatiska händelser, en påfrestande livssituation, relationsproblem
  • Kroppsliga symtom och andra symtom såsom ångest, nedstämdhet, overklighetskänslor etc.
  • För barn och ungdomar kan det handla om svårigheter att reglera impulser/ affekter, att ha upplevt svåra händelser, omsorgssvikt

Genom psykoterapi kan du öka medvetenheten om dig själv, kunna se dina möjligheter samt även de svårigheter som finns. Den terapeutiska kontakten innebär att du kan utvecklas och förändra tidigare mönster och förhållningssätt.

*****************************************************************

Jag har patientförsäkring och är registrerad vårdgivare vid IVO (Inspektionen för vård och omsorg). All psykoterapi bedrivs i enlighet med Hälso- och Sjukvårdslagens (182:763) bestämmelser och uppfyller Socialstyrelsens krav på ledningssystem.

NiLind ingår i flera nätverk såsom  SOS International, Falck Healthcare och Kris-och Traumacentrum och kan genom dessa nätverk erbjuda samtal och stöd i akuta och uppkomna svårigheter i både arbets- och privatliv.

Jag är medlem i föreningen Psykoterapicentrum, Dalarnas Familjeterapiförening (lokalförening i Svenska Föreningen för Familjeterapi, SFFT) samt Akademikerförbundet SSR;s yrkesförening för Psykoterapeuter.

Min bakgrund

Jag är utbildad socionom sedan många år tillbaka och har arbetat inom olika verksamheter både inom socialtjänst, familjehemsvård, på privat behandlingsverksamhet där jag var enhetschef samt som kurator, leg. psykoterapeut inom barnpsykiatrin. I arbetet har jag mött många människor med olika bakgrund och svårigheter.

Mina första steg till legitimerad psykoterapeut tog jag på Högskolan Ersta Sköndal, med en systemisk utbildning på narrativ grund och med inriktning mot barn och unga. Min psykoterapeutexamen (inriktning Barn och Unga) är från Umeå Universitet. Under denna del av min vidareutbildning fördjupades mina kunskaper beträffande barn och unga ytterligare och har erfarenhet av IPT-A (Interpersonell psykoterapi för ungdomar). Psykoterapeut är en skyddad titel och för att kunna använda den måste man vara legitimerad av Socialstyrelsen.

Mina verksamma år som behandlare har bidragit till att jag har ett öppet förhållningssätt där jag också är integrativ i mitt behandlingsarbete. Utifrån de bekymmer och svårigheter som finns skapar vi tillsammans förklaringar och förutsättningar till förändring. Livet kan ibland ge oss olika utmaningar som barn, ungdom eller vuxen och en psykoterapeutisk behandling kan bidra till ett bättre mående, fungerande både för dig själv men också för ditt nätverk och familj.

Jag utgår från både en psykodynamisk men även systemteoretisk grund och anser att de livsproblem vi upplever kan ha sin grund i olika relationsproblem till andra och hur vi löser eller har svårt att lösa de livsproblem vi ställs inför.Våra tidigare erfarenheter och anknytningsmönster ger bakgrunden till de svårigheter vi upplever samt ger oss också möjligheter till förändring.

Jag erbjuder individualterapeutisk behandling, jagstödjande och/ eller bearbetande till vuxna, unga vuxna och ungdomar. Arbetar även med familjesamtal och parsamtal när det behovet finns.

Utifrån min utbildning och erfarenhet erbjuder jag även barnpsykoterapeutisk behandling där föräldrar inkluderas på olika sätt. I barnpsykoterapeutisk behandling är leken den bärande delen och genom leken finns möjlighet till läkning, bearbetning och förståelse.

**************************************************************************